หลังจากนักเรียนศึกษาด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแล้ว นักเรียนได้สร้างผลงานโดยใช้ความรู้และทักษะของนักเรียนตามกระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

project1
 
project2
 
project3
 
project4
 
project5