แผนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา HTML                               เวลาเรียนจำนวน 4 ชั่วโมง


arrow1หัวเรื่อง/สาระ

1. ความหมายและความสำคัญของภาษา HTML

2. โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML

3. การปรับแต่งเอกสารภาษา HTML

4. การจัดรูปแบบและการจัดตำแหน่งข้อความในภาษา HTML

 

arrow1แนวคิด หรือสาระสำคัญ

            1. HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างไฟล์เว็บเพจ โดยมีแนวคิดจากการสร้างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ HTML องค์ประกอบของภาษา HTML แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เป็นข้อความทั่วๆ ไปและส่วนที่เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบข้อความที่แสดงเรียก แท็ก (tag) แทนคำสั่ง โดยแท็กคำสั่งใช้เครื่องหมาย < และ > รูปแบบแท็กแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมีส่วนเริ่มต้นเรียกว่า แท็กเปิด และส่วนจบของแท็กจะมีเครื่องหมาย slash (/) ปรากฏส่วนของแท็กปิด

            2. โครงสร้างพื้นฐานภาษา HTML มีด้วยกัน 4 ส่วนหลัก คือ <html>...</html> เป็นแท็กแรกบอกว่านี่คือเอกสารภาษา HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเอกสารและท้ายเอกสาร <head>...</head> เป็นส่วนที่กำหนดรายละเอียดหัวเอกสาร HTML <title>...</title> การกำหนดชื่อเว็บเพจจะปรากฏที่ titlebar ของบราวเซอร์ กำหนดรูปแบบสไตล์ชีต <body>...</body> เป็นส่วนของเนื้อหาเว็บเพจไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ตาราง และการเชื่อมต่อไปยังเอกสารอื่นๆ โปรแกรม Notpadโปรแกรมพื้นฐานที่มากับ Window ทุกเวอร์ชั่นใช้งานง่าย

             3. การขึ้นย่อหน้าใหม่ด้วยแท็ก ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​<p>​​​​​​​​​​​​ จะมีช่องว่างระหว่างบรรทัดแบ่งย่อหน้า ซึ่งความแตกต่างระหว่างแท็ก <p> กับแท็ก <br> โดยแท็ก <br> จะไม่มีช่องว่างระหว่างบรรทัดเป็นการสั่งให้บราวเซอร์ตัดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากเจอแท็ก <br>  การสร้างเส้นคั่นด้วยแท็ก <hr> เป็นแท็กเดี่ยวไม่ต้องมีแท็กปิดและจะกำหนดให้เส้นอยู่กึ่งกลางโดยไม่ต้องมีการกำหนดคำสั่งย่อยช่วยในเรื่องการแบ่งเนื้อหา หมายเหตุช่วยในเรื่องการปิดคำสั่งที่ไม่ต้องการแสดงผล หรือช่วยอธิบายส่วนต่างๆ ของโปรแกรมเพื่อสะดวกต่อการค้นหาของผู้พัฒนาเว็บไซต์

            4. การกำหนดรูปแบบเอกสารแบบคงที่ (preformatted) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสารแบบกำหนดรูปแบบคงที่ เป็นแบบอย่างเดียวกันช่วยลดการใช้คำสั่งหลายๆ คำสั่งซ้ำๆ กันเป็นจำนวนมาก และการจัดตำแหน่งข้อความให้อยู่กึ่งกลางหน้าเว็บเพจยังช่วยในการจัดอื่น เช่น รูปภาพ และตาราง นอกจากการจัดข้อความ 

 

arrow1จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจากศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนักเรียนมีความสามารถ ดังนี้

1. บอกความหมายและความสำคัญของภาษา HTMLได้

2. อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML ได้

3. อธิบายและปรับแต่งเอกสารภาษา HTML ได้

4. อธิบายและจัดรูปแบบและจัดตำแหน่งข้อความในภาษา HTMLได้

 

arrow1หัวเรื่องที่ 1.1 

ความหมายและความสำคัญของภาษา HTML                                       เวลาเรียน 1 ชั่วโมง


            ก่อนจะเริ่มสร้างเอกสารภาษา HTML นั้นมีความจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำว่า HTML และมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของภาษา HTML สามารถแบ่งองค์ประกอบเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนทำงานอย่างไร การใช้คำสั่งย่อยในภาษา HTML และการทำงานของแท็กในภาษา HTML

            รายละเอียดของเนื้อหามีดังนี้

1. ความหมายของคำว่า HTML

2. ความสำคัญของภาษา HTML

arrow1 สรุปเนื้อหา

            HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างไฟล์เว็บเพจ โดยมีแนวคิดจากการสร้างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ HTML องค์ประกอบของภาษา HTML แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เป็นข้อความทั่วๆ ไปและส่วนที่เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบข้อความที่แสดงเรียก แท็ก (tag) แทนคำสั่ง โดยแท็กคำสั่งใช้เครื่องหมาย < และ > รูปแบบแท็กแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมีส่วนเริ่มต้นเรียกว่า แท็กเปิด และส่วนจบของแท็กจะมีเครื่องหมาย slash (/) ปรากฏส่วนของแท็กปิด

 

arrow1กิจกรรม/ใบงานที่ 1.1 ความหมายและความสำคัญของภาษา HTML (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ใช้เวลาทำ 20 นาที

คำชี้แจง 

1. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

          1.1 ให้นักเรียนบอกความหมายของคำว่า HTML มาจากคำว่าอะไร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

                1.2 ให้นักเรียนอธิบายความสำคัญของภาษา HTML

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 2. เมื่อนักเรียนปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งผลการปฏิบัติงานที่ครูหน้าชั้นเรียน

 

arrow1แนวตอบ หรือแนวปฏิบัติ  

เกณฑ์

การประเมิน

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน

5

(ดีมาก)

4

(ดี)

3

(ปานกลาง)

2

(พอใช้)

1

(ปรับปรุง)

0

(ไม่ผ่าน)

ความหมายของคำว่า HTML มาจากคำว่าอะไร

เขียนได้ถูกต้องครบทุกประเด็นตามลำดับ

เขียนได้ถูกต้องครบ 4 ประเด็น 

เขียนได้ถูกต้องอย่างน้อย 3ประเด็น 

เขียนได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ประเด็น

เขียนได้ถูกต้องอย่างน้อย 1 ประเด็น

เขียนไม่ตรงประเด็น

อธิบายความสำคัญของภาษา HTML

เขียนได้ถูกต้องครบทุกประเด็นตามลำดับ

เขียนได้ตรงถูกต้องครบ 4 ประเด็น

เขียนได้ถูกต้องอย่างน้อย 3ประเด็น

เขียนได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ประเด็น

เขียนได้ถูกต้องอย่างน้อย 1 ประเด็น

เขียนไม่ตรงประเด็น

 

arrow1หัวเรื่องที่ 1.2

โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML                                                    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 


             ความรู้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML เครื่องมือสำหรับใช้สร้างเอกสาร HTML ในที่นี้ใช้โปรแกรม Notpad ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มากับ Window ทุกเวอร์ชั่นสามารถใช้งานง่ายจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองการเขียนเอกสารเว็บเพจด้วยภาษา HTML วิธีการบันทึกเอกสาร HTML วิธีการดูผลลัพธ์

            รายละเอียดของเนื้อหามีดังนี้

1. โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML

2. เครื่องมือที่ใช้สร้างเอกสารภาษา HTML

    2.1 วิธีการบันทึกเอกสารภาษา HTML

    2.2 วิธีการดูผลลัพธ์เอกสารภาษา HTML

arrow1 สรุปเนื้อหา

             โครงสร้างพื้นฐานภาษา HTML มีด้วยกัน 4 ส่วนหลัก คือ <html>...</html> เป็นแท็กแรกบอกว่านี่คือเอกสารภาษา HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเอกสารและท้ายเอกสาร <head>...</head> เป็นส่วนที่กำหนดรายละเอียดหัวเอกสาร HTML <title>...</title> การกำหนดชื่อเว็บเพจจะปรากฏที่ titlebar ของบราวเซอร์ กำหนดรูปแบบสไตล์ชีต <body>...</body> เป็นส่วนของเนื้อหาเว็บเพจไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ตาราง และการเชื่อมต่อไปยังเอกสารอื่นๆ โปรแกรม Notpadโปรแกรมพื้นฐานที่มากับ Window ทุกเวอร์ชั่นใช้งานง่าย

  

arrow1กิจกรรม/ใบงานที่ 1.2 โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ใช้เวลาทำ 20 นาที

คำชี้แจง              

1. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

           1.1 ให้นักเรียนอธิบายโครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML

 .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

               1.2 ให้นักเรียนอธิบายวิธีการบันทึกและดูผลลัพธ์เอกสารภาษา HTML

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2.  เมื่อนักเรียนปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งผลการปฏิบัติงานที่ครูหน้าชั้นเรียน

arrow1แนวตอบ หรือแนวปฏิบัติ 

เกณฑ์
การประเมิน

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน

5

(ดีมาก)

4

(ดี)

3

(ปานกลาง)

2

(พอใช้)

1

(ปรับปรุง)

0

(ไม่ผ่าน)

โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML

เขียนได้ถูกต้องครบทุกส่วนตามลำดับ

เขียนได้ถูกต้องครบ 4 ส่วน 

เขียนได้ถูกต้องอย่างน้อย 3 ส่วน 

เขียนได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ส่วน

เขียนได้ถูกต้องอย่างน้อย 1 ส่วน

ไม่สามารถเขียนได้

วิธีการบันทึกและดูผลลัพธ์เอกสารภาษาHTML

เขียนได้ถูกต้องครบทุกประเด็นตามลำดับ

เขียนได้ตรงถูกต้องครบ 4 ประเด็น

เขียนได้ถูกต้องอย่างน้อย 3ประเด็น

เขียนได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ประเด็น

เขียนได้ถูกต้องอย่างน้อย 1 ประเด็น

เขียนไม่ตรงประเด็น

 

arrow1หัวเรื่องที่ 1.3

การปรับแต่งเอกสารภาษา HTML                                                       เวลาเรียน 1 ชั่วโมง


             การปรับแต่งเอกสารภาษา HTML คือ การตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่และการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ และการตัดคำทั้ง 2 แบบนั้นมีรูปแบบการใช้งานและคุณสมบัติแตกต่างกัน การสร้างเส้นคั่นแนวนอน (horizontal rule) สามารถกำหนดคุณลักษณะของเส้นได้ด้วยคำสั่งย่อย ใช้แท็ <hr> สร้างเส้นคั่นแนวนอน และการกำหนดหมายเหตุสามารถปิดคำสั่งที่ไม่ต้องการแสดงผลบนหน้าเว็บเพจ หรืออธิบายส่วนต่างๆ ของโปรแกรมได้ 

            รายละเอียดของเนื้อหามีดังนี้

1. การตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่

2. การตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่

3. การสร้างเส้นคั่นแนวนอน

4. การกำหนดหมายเหตุ

 arrow1 สรุปเนื้อหา

             การขึ้นย่อหน้าใหม่ด้วยแท็ก ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​<p>​​​​​​​​​​​​ จะมีช่องว่างระหว่างบรรทัดแบ่งย่อหน้า ซึ่งความแตกต่างระหว่างแท็ก <p> กับแท็ก <br> โดยแท็ก <br> จะไม่มีช่องว่างระหว่างบรรทัดเป็นการสั่งให้บราวเซอร์ตัดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากเจอแท็ก <br>  การสร้างเส้นคั่นด้วยแท็ก <hr> เป็นแท็กเดี่ยวไม่ต้องมีแท็กปิดและจะกำหนดให้เส้นอยู่กึ่งกลางโดยไม่ต้องมีการกำหนดคำสั่งย่อยช่วยในเรื่องการแบ่งเนื้อหา หมายเหตุช่วยในเรื่องการปิดคำสั่งที่ไม่ต้องการแสดงผล หรือช่วยอธิบายส่วนต่างๆ ของโปรแกรมเพื่อสะดวกต่อการค้นหาของผู้พัฒนาเว็บไซต์

 

arrow1กิจกรรม/ใบงานที่ 1.3 การปรับแต่งเอกสารภาษา HTML (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) ใช้เวลาทำ 20 นาที

 คำชี้แจง

            1. ให้นักเรียนเปิดไฟล์เอกสารข้อมูลพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของนักเรียนขึ้นมาสร้างเว็บเพจทำการจัดย่อหน้าข้อมูลในตำแหน่งที่กำหนด ตัดข้อความตามความเหมาะสม แสดงเส้นคั่นกำหนดความยาวเท่ากับ 50% กำหนดขนาดของเส้นให้มีขนาดเท่ากับ 5 พร้อมกำหนดสีแดง และแสดงหมายเหตุแสดงชื่อ-นามสกุล, เลขที่, ชั้นและห้อง

            2. เมื่อนักเรียนปฏิบัติขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้บันทึกชิ้นงานในไดร์ฟ D: โฟลเดอร์ห้องเรียนพร้อมบันทึกชื่อไฟล์ชื่อ เลขที่_work103.html เสร็จแล้วส่งให้ครูประเมินเป็นรายบุคคล

arrow1แนวตอบ หรือแนวปฏิบัติ

 

เกณฑ์การประเมิน

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน

3

(ดี)

2

(พอใช้)

1

(ปรับปรุง)

0

(ไม่ผ่าน)

ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง

ปฏิบัติได้ครบทุกขั้นตอนการจัดย่อหน้าข้อมูลแสดงเส้นคั่น และแสดงหมายเหตุ

ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนการจัดย่อหน้าข้อมูลแสดงเส้นคั่น และแสดงหมายเหตุ

ปฏิบัติได้ไม่ครบขั้นตอนการจัดย่อหน้าข้อมูลแสดงเส้นคั่น และแสดงหมายเหตุ

ปฏิบัติไม่ได้ตามขั้นตอน

ชิ้นงานถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักการ

ชิ้นงานจัดทำเสร็จถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักการเขียนภาษา HTML ทั้งหมด

ชิ้นงานจัดทำเสร็จถูกต้องตามหลักการเขียนภาษา HTML บางส่วน

ชิ้นงานจัดทำเสร็จแต่ไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนภาษา HTML

ไม่สร้างชิ้นงาน

บันทึกชิ้นงาน

บันทึกนามสกุล*.html และตั้งชื่อชิ้นงานได้ถูกต้อง รวดเร็วตามคำสั่ง

บันทึกนามสกุล*.html และตั้งชื่อชิ้นงานได้ถูกต้อง ตามคำสั่ง

บันทึกนามสกุล*.html และตั้งชื่อชิ้นงานไม่ถูกต้อง

ไม่สามารถบันทึกชิ้นงานได้

เสร็จงาน
ตรงเวลาที่กำหนด

งานที่ปฏิบัติเสร็จทันเวลา

งานที่ปฏิบัติเสร็จทันเวลาบางส่วน

งานที่ปฏิบัติเสร็จไม่ทันเวลา

ไม่มีงาน

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สวยงาม

ชิ้นงานแปลกใหม่สร้างสรรค์สวยงาม

ชิ้นงานแปลกใหม่สวยงาม

ชิ้นงานสวยงาม

ไม่มีงาน

 

arrow1หัวเรื่องที่ 1.4

การจัดรูปแบบและการจัดตำแหน่งข้อความภาษา HTML                     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง


           การกำหนดรูปแบบและการจัดตำแหน่งข้อความ เป็นการกำหนดเนื้อหาเอกสารภาษา HTML เบื้องต้น โดยการกำหนดรูปแบบเอกสารแบบคงที่  (preformatted) ใช้แท็ก <pre> การแสดงผลจะปรากฏบนหน้าเว็บเพจเหมือนกับที่เราได้ทำการกำหนดไว้ในการเขียนคำสั่งใน Notepad ทุกประการ  และการกำหนดตำแหน่งข้อความให้อยู่กึ่งกลางเป็นแท็กเบื้องต้นใช้งานง่าย

            รายละเอียดของเนื้อหามีดังนี้

1. การจัดรูปแบบเอกสารแบบคงที่

2. การจัดตำแหน่งข้อความ

 

arrow1 สรุปเนื้อหา

             การกำหนดรูปแบบเอกสารแบบคงที่ (preformatted) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสารแบบกำหนดรูปแบบคงที่ เป็นแบบอย่างเดียวกันช่วยลดการใช้คำสั่งหลายๆ คำสั่งซ้ำๆ กันเป็นจำนวนมาก และการจัดตำแหน่งข้อความให้อยู่กึ่งกลางหน้าเว็บเพจยังช่วยในการจัดอื่น เช่น รูปภาพ และตาราง นอกจากการจัดข้อความ 

 

arrow1กิจกรรม/ใบงานที่ 1.4 การจัดการรูปแบบและการจัดตำแหน่งข้อความภาษา HTML (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) ใช้เวลาทำ 20 นาที

คำชี้แจง

            1. ให้นักเรียนเปิดไฟล์ work103.html ขึ้นมาสร้างเว็บเพจโดยกำหนดให้แสดงชื่อข้อมูลพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้อยู่กึ่งกลาง และใช้แท็กจัดรูปแบบเอกสารตามที่กำหนด กำหนดรหัส ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ ชื่อพื้นเมือง

            2. เมื่อนักเรียนปฏิบัติขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้บันทึกชิ้นงานไว้ในไดร์ฟ D: โฟลเดอร์ห้องเรียนพร้อมบันทึกชื่อไฟล์ชื่อ เลขที่_work104.html เสร็จแล้วส่งให้ครูประเมินเป็นรายบุคคล

arrow1แนวตอบ หรือแนวปฏิบัติ

เกณฑ์การประเมิน

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน

3

(ดี)

2

(พอใช้)

1

(ปรับปรุง)

0

(ไม่ผ่าน)

ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง

ปฏิบัติได้ครบทุกขั้นตอนการจัดรูปแบบเอกสารแบบคงที่และจัดตำแหน่งข้อความ

ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนการจัดรูปแบบเอกสารแบบคงที่และจัดตำแหน่งข้อความ

ปฏิบัติได้ไม่ครบขั้นตอนการจัดรูปแบบเอกสารแบบคงที่และจัดตำแหน่งข้อความ

ปฏิบัติไม่ได้ตามขั้นตอน

ชิ้นงานถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักการ

ชิ้นงานจัดทำเสร็จถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักการเขียนภาษา HTML ทั้งหมด

ชิ้นงานจัดทำเสร็จถูกต้องตามหลักการเขียนภาษา HTML บางส่วน

ชิ้นงานจัดทำเสร็จแต่ไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนภาษา HTML

ไม่สร้างชิ้นงาน

บันทึกชิ้นงาน

บันทึกนามสกุล*.html และตั้งชื่อชิ้นงานได้ถูกต้อง รวดเร็วตามคำสั่ง

บันทึกนามสกุล*.html และตั้งชื่อชิ้นงานได้ถูกต้อง ตามคำสั่ง

บันทึกนามสกุล*.html และตั้งชื่อชิ้นงานไม่ถูกต้อง

ไม่สามารถบันทึกชิ้นงานได้

เสร็จงาน
ตรงเวลาที่กำหนด

งานที่ปฏิบัติเสร็จทันเวลา

งานที่ปฏิบัติเสร็จทันเวลาบางส่วน

งานที่ปฏิบัติเสร็จไม่ทันเวลา

ไม่มีงาน

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สวยงาม

ชิ้นงานแปลกใหม่สร้างสรรค์สวยงาม

ชิ้นงานแปลกใหม่สวยงาม

ชิ้นงานสวยงาม

ไม่มีงาน

 

arrow1การออกแบบทดสอบ

ผลการเรียนรู้

มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างเอกสารภาษา HTML เบื้องต้นได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. บอกความหมายและความสำคัญของภาษา HTMLได้

2. อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML ได้

3. อธิบายและปรับแต่งเอกสารภาษา HTML ได้

4. อธิบายและจัดรูปแบบและจัดตำแหน่งข้อความในภาษา HTMLได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ปรับแต่งเอกสารภาษา HTML ได้

2. จัดรูปแบบและจัดตำแหน่งข้อความในภาษา HTMLได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

แบบทดสอบ

1. แบบทดสอบก่อนเรียน มีทั้งหมด  2  ตอน  จำนวน  12  ข้อ  (16  คะแนน)

ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบภาคทฤษฎีวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จำนวน 10 ข้อ (10  คะแนน)  ใช้เวลา 10 นาที

ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติวัดพฤติกรรมทักษะพิสัย จำนวน  2  ข้อ  (ข้อละ  3 คะแนน)  ใช้เวลา 10 นาที

2. แบบทดสอบหลังเรียน มีทั้งหมด  2  ตอน  จำนวน  12  ข้อ  (16  คะแนน)

ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบภาคทฤษฎีวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จำนวน 10 ข้อ (10  คะแนน)  ใช้เวลา 10 นาที

ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติวัดพฤติกรรมทักษะพิสัย จำนวน  2  ข้อ  (ข้อละ  3 คะแนน)  ใช้เวลา 10 นาที