HTML เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ โดยลักษณะของภาษา HTML แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนข้อความทั่วไป และส่วนที่เป็นคำสั่งในการกำหนดรูปแบบของข้อความ ซึ่งเรียกว่า แท็ก (tag) ก่อนการสร้างเว็บไซต์ต้องเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML เสียก่อนซึ่งโครงสร้างภาษา HTML แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักด้วยกัน ทั้งนี้เว็บไซต์ที่พบเห็นโดยทั่วไปมักประกอบด้วยข้อความต่าง  ๆ  เป็นจำนวนมาก  เราจึงต้องศึกษาวิธีการจัดการเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อช่วยในการจัดวางข้อความต่าง ๆ บนหน้าเว็บเพจให้เป็นระเบียบและสวยงาม  ได้แก่  การตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่  การจัดคำขึ้นบรรทัดใหม่  การจัดวางตำแหน่งข้อความให้อยู่กึ่งกลาง การจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์นอกจากช่วยให้เว็บไซต์เกิดความสวยงามแล้วสามารถประยุกต์การจัดการเนื้อหา  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้งานอีกด้วย ได้แก่ การจัดรูปแบบเอกสารตามกำหนด  การสร้างเส้นคั่นแนวนอน การกำหนดหมายเหตุในเอกสารเว็บเพจ

             

ความหมายของคำว่า HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Lanage เป็นภาษาหลัก

ที่ใช้ในการสร้างไฟล์เว็บเพจ และความสำคัญของภาษา HTMLองค์ประกอบของภาษา HTML แบ่งออกเป็น

2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อความทั่วไปและส่วนที่เป็นคำสั่งในการกำหนดรูปแบบข้อความที่แสดง ใช้คำว่า "แท็ก(tag) เรียกแทนคำว่า "คำสั่ง" และจะใช้เครื่องหมาย < และ > มีแท็กเปิดเป็นแท็กเริ่มต้น และ แท็กปิด เป็นแท็กจบ โดยมีเครื่องหมาย slash (/) 

โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ <html>...</html> เป็นแท็ก

ที่บอกว่านี่คือภาษา HTML จะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเอกสารและท้ายเอกสาร<head>...</head> เป็นแท็กกำหนดรายละเอียดหัวเอกสาร HTML ในการกำหนดชื่อเว็บจะใช้แท็ก <title>...</title> จะแทรกอยู่ในส่วนนี้ด้วย <body>...</body> เป็นส่วนสำหรับการแสดงเนื้อหาต่างๆ ของเอกสาร HTML

เว็บไซต์ที่พบเห็นโดยทั่วไปมักประกอบด้วยข้อความต่าง  ๆ  เป็นจำนวนมาก  เราจึงต้องศึกษา

วิธีการจัดการเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อช่วยในการจัดวางข้อความต่าง ๆ บนหน้าเว็บเพจให้เป็นระเบียบและสวยงาม  ได้แก่  การตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่  เป็นการกำหนดย่อหน้าให้กับเอกสารบนเว็บพร้อมสามารถกำหนดตำแหน่งให้กับย่อหน้า  ได้แก่  ชิดซ้าย  ชิดขวา  และจัดกึ่งกลาง การตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่  เป็นการกำหนดให้ข้อความตัดคำและขึ้นบรรทัดใหม่ ใช้ในการจัดการข้อความให้เหมาะสมบนเอกสารเว็บเพจ ในการการประยุกต์การจัดการเนื้อหา  การจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์นอกจากช่วยให้เว็บไซต์เกิดความสวยงามแล้วสามารถประยุกต์การจัดการเนื้อหา  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้งานอีกด้วย ได้แก่ การจัดรูปแบบเอกสารตามกำหนด  การสร้างเส้นคั่นแนวนอน การกำหนดหมายเหตุในเอกสารเว็บเพจ การจัดตำแหน่งข้อความให้อยู่กึ่งกลาง  เป็นการจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางหน้าเอกสารเว็บเพจการสร้างเส้นคั่นแนวนอน  เป็นการกำหนดเส้นคั่นช่วยแบ่งเนื้อหาในหน้าเว็บเพจออกเป็นส่วน  ๆ  ทำให้เนื้อหามีความเป็นระเบียบง่ายต่อการอ่าน การกำหนดหมายเหตุ  เป็นแท็กที่ไม่สามารถมองเห็นบนบราวเซอร์ช่วยอธิบายส่วนต่าง  ๆ  ของโปรแกรม  และปิดแท็กที่ไม่ต้องการใช้งาน