ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

               การจัดการข้อความเบื้องต้นให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บเพจ และช่วยให้เว็บสวยงามยิ่งขึ้น  ซึ่งการตกแต่งข้อความนั้นประกอบไปด้วย  การกำหนดหัวเรื่องให้มีขนาดที่เหมาะสม  การกำหนดลักษณะตัวอักษรแบบ (Physical)  การปรับขนาดและรูปแบบตัวอักษรให้เหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ

               การทำความเข้าในเกี่ยวกับการกำหนดสีในการสร้างเว็บเพจ  เพื่อใช้ในการกำหนดสีพื้นและสีของตัวอักษร  ทั้งนี้การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อความด้วยการกำหนดตัวอักษรวิ่งช่วยการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญบนเว็บเพจเป็นการประยุกต์การจัดการข้อความ ทำให้เว็บสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

             การจัดการข้อความเบื้องต้นให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บเพจ และช่วยให้เว็บสวยงามยิ่งขึ้น  ซึ่งการตกแต่งข้อความนั้นประกอบไปด้วย  การกำหนดหัวเรื่องให้มีขนาดที่เหมาะสม  การกำหนดลักษณะตัวอักษรแบบ (Physical)  การปรับขนาดและรูปแบบตัวอักษรให้เหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ

               1. การกำหนดหัวเรื่อง เป็นการกำหนดข้อความให้มีขนาดใหญ่ตามความเหมาะสม สามารถกำหนดได้  6  ระดับช่วยกำหนดหัวข้อเรื่องให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
               2. การกำหนดลักษณะตัวอักษรแบบ (Physical) เป็นการกำหนดตัวอักษรในลักษณะต่าง  ๆ  เช่น  ตัวหน้า  ตัวเอียง  ตัวขีดเส้นใต้  ตัวยก  ตัวห้อย  ตัวพิมพ์ดีด  ตัวใหญ่  ตัวเล็ก  ตัวขีดฆ่าและข้อมูลแก้ไข  เป็นต้น
               3. การกำหนดตัวอักษร เป็นการปรับแต่งตัวอักษรให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน เช่น การกำหนดขนาดตัวอักษร สามารถกำหนดได้  2  วิธี การกำหนดขนาดตัวอักษรแบบเจาะจง การกำหนดขนาดอักษรแบบเพิ่มหรือลดขนาด  การกำหนดรูปแบบตัวอักษร เป็นต้น

              การทำความเข้าในเกี่ยวกับการกำหนดสีในการสร้างเว็บเพจ  เพื่อใช้ในการกำหนดสีพื้นและสีของตัวอักษร  ทั้งนี้การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อความด้วยการกำหนดตัวอักษรวิ่งช่วยการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญบนเว็บเพจเป็นการประยุกต์การจัดการข้อความ ทำให้เว็บสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

              1. สีกับการสร้างเว็บเพจ  สีในคอมพิวเตอร์เกิดจากการผสมค่าสี  RGB  ประกอบไปด้วยสีแดง  (Red)  สีเขียว  (Green)  สีนำ้เงิน  (Blue)  สามารถกำหนดค่าสีได้  2  รูปแบบ  กำหนดด้วยชื่อสีมาตรฐาน  และกำหนดด้วยเลขฐานสิบหก
              2. การกำหนดสีพื้นและสีข้อความ  เป็นการกำหนดสีพื้นให้กับหน้าเว็บเพจและกำหนดสีข้อความทั้งหน้าเว็บเพจ  สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการกำหนดหน้าเว็บให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเว็บไซต์
              3. การกำหนดตัวอักษรวิ่ง  เป็นการกำหนดตัวอักษรให้สามารถเคลื่อนไหวได้ในทิศทางที่กำหนด  สามารถกำหนดสีตัวอักษร กำหนดระยะการเคลื่อนไหว
และการกำหนดแถบสีพื้นที่ให้ตัวอักษรวิ่ง