ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

           เนื้อหาบนเว็บอาจมีการนำเสนอในรูปแบบแตกต่างกันออกไปหลายแบบ  ซึ่งรูปแบบที่นิยมใช้จัดการเอกสารบนเว็บอีกอย่างหนึ่ง  คือ  การสร้างรายการในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างรายการแบบไม่มีลำดับและมีลำดับ  การสร้างรายการแบบเมนู นอกจากจะเป็นการนำเสนอเนื้อหาบนเว็บอย่างระบบยังสามารถนำรายการมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอเนื้อหาบนเว็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อีก  คือ  การสร้างรายการแบบไดเร็กทอรี การสร้างรายการแบบจำกัดความ  การสร้างรายการซ้อนกัน

             เนื้อหาบนเว็บอาจมีการนำเสนอในรูปแบบแตกต่างกันออกไปหลายแบบ  ซึ่งรูปแบบที่นิยมใช้จัดการเอกสารบนเว็บอีกอย่างหนึ่ง  คือ  การสร้างรายการในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างรายการแบบไม่มีลำดับและมีลำดับ  การสร้างรายการแบบเมนู นอกจากจะเป็นการนำเสนอเนื้อหาบนเว็บอย่างระบบยังสามารถนำรายการมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอเนื้อหาบนเว็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อีก  คือ  การสร้างรายการแบบไดเร็กทอรี การสร้างรายการแบบจำกัดความ  การสร้างรายการซ้อนกัน

1. การสร้างรายการแบบไม่มีลำดับ เป็นรายการที่เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่เป็นหัวข้อประเด็น

สั้น ๆ ไม่ต้องการลำดับตัวเลข หรือตัวอักษร การสร้างรายการแบบมีลำดับ เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบมีลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายการข้อมูลที่มีการจัดลำดับความสำคัญ

2. การสร้างรายการแบบเมนู เป็นรายการที่มีลักษณ์เหมือนกับการกำหนดรายการแบบไม่มีลำดับ  

(Unordered List)  ไมต้องการลำดับข้อมูล           

3. การสร้างรายการแบบไดเรกทอรี เป็นรายการที่มีลักษณะคล้ายกับการกำหนดรายการแบบ

ไม่มีลำดับ  (Unordered List)  อีกรูปแบบหนึ่ง

4. การสร้างรายการแบบจำกัดความ เป็นรายการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการกำหนดรูปแบบ

ในบรรณานุกรม  และพจนานุกรมที่มีลักษรณะการจัดลำดับข้อมูลให้ข้อมูลย่อหน้าชัดเจนคงที่

5. การสร้างรายการซ้อนกัน ช่วยในเรื่องการนำเสนอข้อมูล  มีการกำหนดหัวข้อย่อย หรือมีขั้นตอน

เป็นจำนวนมาก​​​​​​  สามารถประยุกต์ใช้ในการลำดับข้อสอบ  โดยมีคำตอบให้เลือกหลายคำตอบ หรือการอธิบายขั้นตอนการทำงานต่าง  ๆ