ชนิดภาพกราฟิกที่นิยมใช้สำหรับการสร้างเว็บมักจะเป็นชนิด​​​​​​  GIF​​​​​  และ  JPEG  ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ควรเลือกใช้อย่างเหมาะสมตามคุณลัษณะของภาพกราฟิกแต่ละชนิดนั้น  ๆ  โดยเนื้อหาเว็บสวยด้วยกราฟิกเบื้องต้นนี้ยังสามารถแทรกภาพและข้อความกำกับภาพ  กำหนดขนาดรูปภาพและกรอบรูปภาพ  กำหนดตำแหน่งข้อควมกับรูปภาพ  กำหนดภาพบนพื้นหลัง  โดยมีภาพใช้ประกอบบนเว็บเพจไม่ใช่มีแต่เพียงข้อความอย่างเดียว  ทำให้เว็บมีความสวยงาม  น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  ทั้งยังทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย