แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา HTML
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


คำชี้แจง : แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน จำนวน 12 ข้อ (16 คะแนน)

            ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบปรนัย มีจำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ใช้เวลา 10 นาที
            ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ (ข้อละ 3 คะแนน) ใช้เวลา 10 นาที

ตอนที่ 1  ให้นักเรียนคลิกตัวเลือก ก ข ค ง  และเมื่อทำแบบทดสอบครบทุกข้อแล้ว
               ให้คลิกที่ปุ่ม "ตรวจคำตอบ" จะทราบคะแนนทันที


ข้อที่ 1 : ข้คำว่า Hyper Text Document มีความหมายตรงกับข้อใด

   ก. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์
   ข. แท็กมีส่วนขยายที่เรียกว่า แอตทริบิวต์
   ค. ข้อความในเอกสารที่เชื่อมโยงถึงข้อมูลต่างๆ ได้
   ง. ภาษาสำหรับกำหนดรูปแบบของการแสดงข้อความ

ข้อที่ 2 : ข้อใดกล่าวถึงหลักการเขียนภาษา HTML ได้ถูกต้อง

   ก. แท็กเปิดจะชื่อคำสั่งอยู่ระหว่างเครื่องหมาย
   ข. ชื่อคำสั่ง จะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น
   ค. ชื่อคำสั่ง จะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น
   ง. แท็กเปิดชื่อคำสั่งอยู่ระหว่างเครื่องหมาย < และ > แท็กปิดจะมีเครื่องหมาย Slash (/)

ข้อที่ 3 : ถ้าต้องการกำหนดลักษณะตัวอักษรโดยใช้ภาษา Java ควรกำหนดในแท็กใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

   ก. <html>...</html>
   ข. <head>...</head>
   ค. <body>...</body>
   ง. <title>...</title>

ข้อที่ 4 : การ Save ไฟล์ ภาษา HTML ควรทำอย่างไร

   ก. กำหนดชื่อไฟล์.html และบันทึกช่อง Filename> Save
   ข. file> new> sample. html และบันทึกช่อง Filename> Save
   ค. file> open> sample. html และบันทึกช่อง Filename> Save
   ง. file> save as> sample.html และบันทึกช่อง Filename> Save

ข้อที่ 5 : ทุกข้อเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเอกสารภาษา HTML ยกเว้น ข้อใด

   ก. EditPlus
   ข. Notedpa
   ค. Adobe Creative
   ง. Adobe Dreamweaver
ข้อที่ 6 : ข้อแตกต่างระหว่างการจัดย่อหน้าในเอกสารเว็บเพจคือข้อใด

   ก. การขึ้นบรรทัดใหม่
   ข. ระหว่างบรรทัดชิดติดกัน
   ค. การเว้นบรรทัดระหว่างย่อหน้า
   ง. กการเยื้องของบรรทัดต้นย่อหน้า

ข้อที่ 7 : ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้หมายเหตุ

   ก. การอธิบายส่วนของการเขียนโปรแกรม
   ข. การปิดการใช้คำสั่งที่ไม่ต้องการ
   ค. การซ่อนข้อความไม่ต้องการ
   ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 8 :  แท็กสำหรับการแสดงเส้นคั่นให้ชิดขอบขวา ความกว้างเป็นร้อยละ 50 ของจอภาพ และมีความหน้าของเส้นคั่นเท่ากับ 15 แสดงเส้นให้เป็นน้ำสีน้ำเงินตรงกับข้อใด

   ก. <hr align=“right” width=“50%" color="blue" size=“15” >
   ข. <hr type=“right” width=“50%" color="blue" size=“15” >
   ค. <href alig=“right” width=“50%" color="blue" size=“15”>
   ง. <hr valign=“right” width=“50%" color="blue" size=“15” >

ข้อที่ 9 : แท็กที่ใช้การกำหนดข้อความให้อยู่กึ่งกลางตรงกับข้อใด

   ก. การกำหนดให้อยู่กึ่งกลางจะต้องกำหนดในส่วน <head>
   ข. การกำหนดให้อยู่กึ่งกลางจะต้องกำหนดในส่วน <body>
   ค. การกำหนดให้อยู่กึ่งกลางจะต้องกำหนดภายใต้แท็ก <head>
   ง. การกำหนดให้อยู่กึ่งกลางจะต้องกำหนดภายใต้แท็ก <body>

ข้อที่ 10 : ข้อใดเป็นข้อดีของการจัดรูปแบบเอกสารตามกำหนด
   ก. การแสดงตารางบนหน้าเว็บ
   ข. การแสดงรูปภาพบนหน้าเว็บ
   ค. การแสดงข้อความที่มีรูปแบบชัดเจน
   ง. การแสดงข้อความเคลื่อนไหวบนหน้าเว็บ


 

 

ตอนที่ 2 จงตอบคำถามต่อไปนี้ (ข้อละ 3 คะแนน)


ข้อที่ 11 : ให้นักเรียนอธิบายการกำหนดคุณสมบัติของการจัดตำแหน่งย่อหน้าและคุณสมบัติ ของเส้นคั่นแนวนอนสามารถกำหนดได้กี่แบบอะไรบ้าง (3 คะแนน)

............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

ข้อที่ 12 : ให้นักเรียนอธิบายการประยุกต์ใช้ <center> สามารถใช้กับสิ่งใดบ้าง และอธิบายลักษณะการจัดรูปแบบเอกสารตามกำหนดมีลักษณะอย่างไรมาพอสังเขป (3 คะแนน)

............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

เมื่อนักเรียนปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งผลการปฏิบัติงานที่ครูหน้าชั้นเรียน