แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง การจัดการกราฟิกด้วยภาษา HTML
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


คำชี้แจง : แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน จำนวน 12 ข้อ (16 คะแนน)

            ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบปรนัย  จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ใช้เวลา 10 นาที
            ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ (ข้อละ 3 คะแนน) ใช้เวลา 10 นาที

ตอนที่ 1  ให้นักเรียนคลิกตัวเลือก ก ข ค ง  และเมื่อทำแบบทดสอบครบทุกข้อแล้ว
               ให้คลิกที่ปุ่ม "ตรวจคำตอบ" จะทราบคะแนนทันที


ข้อที่ 1 : ไฟล์ภาพใดที่นิยมนำมาใช้บนเว็บเพจมากที่สุด

   ก. GIF และ TIFF
   ข. GIF และ JPEG
   ค. PSD และ JPEG
   ง. PSD และ TIFF

ข้อที่ 2 : หากต้องการแสดงภาพวิวที่เป็นภาพถ่ายบนเว็บเพจควรแสดงเป็นไฟล์ชนิดใด

   ก. GIF
   ข. TIFF
   ค. PSD
   ง. JPEG

ข้อที่ 3 : <img = " cat.jpg" alt ="รูปภาพแมว"> เป็นการกำหนดในข้อใด

   ก. การกำหนดชื่อในรูปภาพ
   ข. เป็นกำหนดคำอธิบายรูปภาพ
   ค. การกำหนดแสดงรูปภาพบนข้อความ
   ง. การกำหนดแสดงข้อความกำกับรูปภาพ

ข้อที่ 4 : กำหนดขนาดของรูปภาพควรทำอย่างไร

   ก. <img src width="200" hight ="100">
   ข. <img "DSC06690.jpg" width="200" hight ="100">
   ค. <img width="200" hight ="100" src="DSC06690.jpg">
   ง. <img src = "DSC06690.jpg" width="200" hight ="100">

ข้อที่ 5 : <img hspace="10" src="ชื่อไฟล์ภาพ"> ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด

   ก. ภาพมีขอบหนาเท่ากับ 10 พิกเซลล์
   ข. ระยะห่างที่ขอบทุกด้านของภาพมีค่าเท่ากับ 10 พิกเซลล์
   ค. ระยะห่างที่ขอบบนและล่างของภาพมีค่าเท่ากับ 10 พิกเซลล์
   ง. ระยะห่างที่ขอบซ้ายและขวาของภาพมีค่าเท่ากับ 10 พิกเซลล์
ข้อที่ 6 : bgproperties= "fixed" มีความสัมพันธ์กับข้อใด

   ก. การกำหนดภาพให้คงที่
   ข. การใส่ภาพพื้นหลังที่มีชื่อว่า "fixed" ในหน้าเว็บเพจ
   ค. รูปที่เราใช้เป็นพื้นหลังจะอยู่กับที่แม้จะเลื่อน Scrollbar
   ง. ภาพพื้นหลังจะเป็นภาพเดิมตลอดแม้เราจะเปลี่ยนเว็บเพจไปหน้าอื่น

ข้อที่ 7 : การโหลดภาพโดยบราวเซอร์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วแบบไม่ชัดก่อน และค่อยๆ ชัดขึ้นตามลำดับควรเลือกใช้เทคนิคในข้อใด

   ก. Slicing
   ข. loading
   ค. Interlaced
   ง. Transparency

ข้อที่ 8 : นักเรียนคิดว่าข้อใดสำคัญที่สุดสำหรับการแสดงภาพเร็วขึ้น

   ก. การใช้ภาพขนาดเล็ก
   ข. ใช้เทคนิคการตัดรูปภาพ
   ค. เลือกประเภทภาพให้ถูกกับชนิด
   ง. การกำหนดนามสกุลภาพเป็น JPG

ข้อที่ 9 : ขั้นตอนในข้อใดกำหนดภาพให้แสดงภาพหยาบสู่ละเอียด

   ก. file>save for web>เลือก interlaced>save
   ข. file>save for web>เลือก transparency>save
   ค. edit>save for web>เลือก interlaced>save
   ง. edit>save for web>เลือก transparency>save

ข้อที่ 10 : ควรเลือกคำสั่งใดให้ภาพเคลื่อนไหวได้

   ก. Tweens animation frames
   ข. Tweens selected frames
   ค. Duplicates animation frames
   ง. Duplicates selected frames


 

 

ตอนที่ 2 จงตอบคำถามต่อไปนี้ (ข้อละ 3 คะแนน)


ข้อที่ 11 : ให้นักเรียนมาเขียนภาษา HTML แสดงภาพบนเอกสารเว็บเพจ ชื่อ pic.gif พร้อมกำหนดข้อความกำกับรูปภาพ "รูปภาพประกอบ" กำหนดขนาดความกว้างเท่ากับ 300 ความสูงเท่ากับ 500 และแสดงชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ของนักเรียนให้อยู่กึ่งกลางด้านขวาของรูปภาพพร้อมกำหนดภาพพื้นหลังของจอภาพ และกำหนดภาพพื้นหลังให้มีลักษณะคงที่ (3 คะแนน)

............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

ข้อที่ 12 : ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF Animation (3 คะแนน)

............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

เมื่อนักเรียนปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งผลการปฏิบัติงานที่ครูหน้าชั้นเรียน